Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leveringsvoorwaarden van IedereenZon

Gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar en onder nummer 63738139

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten van IedereenZon, over de verkoop en levering van Producten en eventuele Installatie daarvan. De service voorwaarden van IedereenZon zijn separaat vastgelegd. De door IedereenZon verrichte service diensten worden derhalve niet door de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden beheerst. 

1.2. In deze Algemene Voorwaarden verstaat IedereenZon onder:

  1. Product: zonnepanelen en/of nader in de tussen Klant en IedereenZon gesloten Overeenkomst gespecificeerde zaken , zoals bijvoorbeeld Omvormer(s), bekabeling en montagemateriaal.
  2. Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product definitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in netvermogen. Alle andere accessoire functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data, vallen niet onder de Product definitie.

Ventbuffel BV : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 63738139.

Klant: een partij (i) waarmee IedereenZon een Overeenkomst sluit, of (ii) haar interesse in de aankoop van een Product overweegt.

Overeenkomst: het contract tussen IedereenZon en de Klant over de koop en levering van het Product en de eventuele Installatie.

Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van het Product.

Oplevering: moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1 Alle offertes van IedereenZon zijn vrijblijvend.

2.2 IedereenZon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die Klant verstrekt, zoals bouwtekeningen, gegevens over het energieverbruik en foto’s van een dak of een installatie.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat IedereenZon de door de Klant ondertekende Offerte heeft ontvangen.

2.4 Alle aannames die de Klant doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Klant. IedereenZon is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of netbeheerskosten, zijn voor risico van Klant.

Artikel 3. Prijs en product

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de prijzen in de offerte van IedereenZon vast.

3.2 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopsprijs die IedereenZon aan haar leveranciers van Producten betaalt stijgt, dan heeft IedereenZon het recht om de met Klant in de Overeenkomst vastgelegde verschuldigde totaalsom te verhogen, zij het met maximaal een bedrag dat overeenkomt met de verhoging die IedereenZon aan haar leveranciers dient te betalen

3.3 Als toepassing van artikel 3.2 leidt tot een prijsverhoging, heeft de Klant het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden, binnen 30 dagen nadat IedereenZon schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.

3.4 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden, binnen 30 dagen nadat IedereenZon schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.

3.5 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is IedereenZon gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 4. Planning en eigendomsoverdracht

4.1 IedereenZon benadert de Klant bij voorkeur telefonisch of per email voor het maken van een afspraak voor de Installatie.

4.2 De installatiedatum kwalificeert niet als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan wordt in samenspraak met de Klant binnen een redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

4.3 IedereenZon behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Klant dient te worden verplaatst. Van een toedoen is zonder meer sprake als de Klant niet aan het in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde heeft voldaan en/of IedereenZon (een deel van) de overeengekomen prijs niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen. 

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan IedereenZon. Bij onvolledige betaling houdt IedereenZon  het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.

4.5 Indien er door allerlei redenen de koopovereenkomst door de klant en of door IedereenZon met wederzijdse goedkeuring worden ontbonden, en het geld is terug gestort op de rekening van de klant zal de klant, maar ook IedereenZon zich onthouden van uitlatingen op social media op straffe van een geldboete van 1.000 Euro.  

Artikel 5. Installatie

5.1 Indien de Overeenkomst Installatie omvat, wordt het Product door of in opdracht van IedereenZon bij de Klant geïnstalleerd en aangesloten.

5.2 De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op het overeengekomen installatie datum en tijdstip kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Klant dat:

  1. het personeel van IedereenZon en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits IedereenZon dit tijdig aan de Klant heeft verzocht;
  1. de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport;
  2. de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage;
  3. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen;
  1. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geïnstalleerd ;
  2. eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn verkregen, tenzij IedereenZon die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk op zich heeft genomen;
  3. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door IedereenZon horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging ondervindt.

5.3 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. IedereenZon doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

5.4 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht ;

- ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

5.5 Als de Installatie meerdere dagen in beslag neemt, is Klant verantwoordelijk voor de opslag van de nog niet geïnstalleerde onderdelen op de plaats van de Installatie.

5.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

5.7 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Klant.

5.8 Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven. De Klant accepteert de Oplevering door ondertekenen van het opleverformulier.

5.9 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet IedereenZon haar uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert IedereenZon gedurende maximaal een uur na Oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan IedereenZon daarvoor een aparte afspraak maken.

5.10 Indien er tussentijds wordt opgezegd voor installatie en na opzegtermijn (door diverse redenenen), die dan door beide partijen na koop overeenkomst zijn overeengekomen, en het geld wordt teruggestort, is de koop ontbonden.

De klant weerhoudt zich daarna van referenties op social media op straffe van boete van 2.000 Euro voor kosten te maken om via juridische weg de referenties te toetsen.   

Artikel 6. Betaling

6.1 IedereenZon dient uiterlijk 14 dagen voor de Installatie 40% van de door Klant verschuldigde totaalsom te ontvangen. De restantbetaling van 60% dient uiterlijk 10 dagen na Oplevering door IedereenZon te zijn ontvangen. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt IedereenZon het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.

6.2 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt IedereenZon met de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.

6.3 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Klant niet van de in artikel 6.1 .van deze algemene voorwaarden vervatte betalingsverplichtingen.

6.4 Klant heeft geen recht op verrekening van aan IedereenZon verschuldigde bedragen, indien IedereenZon op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

Artikel 7.  Garantie en aansprakelijkheid

7.1 IedereenZon garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.

7.2 IedereenZon garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 2 jaar na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.

7.3 IedereenZoneare  is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als de gegeven garantie van toepassing is. In die situatie is de aansprakelijkheid van iedereenZon beperkt tot de verplichtingen die in de garantievoorwaarden staan.

7.4 De aansprakelijkheid van IedereenZon ten opzichte van Klant is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover IedereenZon overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

7.5 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan iedereenZon enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

7.6 Schade dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na het constateren van de schade, schriftelijk aan IedereenZon te worden gemeld.

Artikel 8.  Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De rechtsrelatie tussen IedereenZon en Klant wordt door het Nederlands recht beheerst.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 IedereenZon heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar